سعید عارف

سعید عارف

مهندس عمران می باشم و در حال حاضر در حال جستجوی کار می باشم

۷۱ارتباط ۱مهارت
همدان | همدان
روابط عمومی
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
روابط عمومی
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
بنده مهندس عمران می باشم که در حال حضر با تمام نیروی جوانی و انگیزه مایل به کار هستم