معین قاسمی

معین قاسمی

مهندسی اجرایی عمران

۲۴۸ارتباط ۱۰مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
سرپرست کارگاه
فنی و مهندسی ابنیه صنعت پویا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هاتف
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه فنی حرفه ای زاهدان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست کارگاه
فنی و مهندسی ابنیه صنعت پویا
سرپرست کارگاه بلوک زایمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب ع زاهدان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
سرپرست کارگاه
فنی و مهندسی ابنیه صنعت پویا
اسکلت خوابگاه ۲۰۰ نفره دانشگاه ولایت ایرانشهر و اتمام اجرای پروژه ۹ ماه زودتر از تاریخ قرارداد. سازه بتنی با ستون زاویه دار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
سرپرست کارگاه
چوکات
معاونت کارگاه خوابگاه ۴۰۰ تختخوابی زاهدان و سپس سرپرست کارگاه دانشکده علوم پایه و زبانهای خارجه دانشگاه ولایت ایرانشهر. سازه بتنی با ستون زاویه دار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
سرپرست کارگاه
برج بلوچستان
سرپرست کارگاه پاسگاه شهر دراز ایرانشهر _ سرپرست کارگاه سال ورزشی چند منظوره ابتر ایرانشهر _ سرپرست کارگاه سالن ورزشی چند منظوره طیس چابهار و بانسنت چابهار
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
خبرنگار روزنامه
روزنامه خراسان
خبرنگار افتخاری در دوران تحصیلی مقطع کاردانی
مهارت ها
| ۱۳۳نفر
زهره pshمریم فرهادیجعفر احمدیمحمد برخورداریمستانه محمدی
| ۱۲۱نفر
مریم فرهادیجعفر احمدیمحمد برخورداریمستانه محمدیghasem ahmadi
| ۱۱۹نفر
زهره pshمریم فرهادیجعفر احمدیمستانه محمدیghasem ahmadi
| ۱۱۵نفر
مریم فرهادیجعفر احمدیمستانه محمدیghasem ahmadiاکبر افتخاری
| ۱۱۴نفر
زهره pshمریم فرهادیجعفر احمدیghasem ahmadiاکبر افتخاری
| ۱۱۱نفر
زهره pshمریم فرهادیجعفر احمدیمحمد برخورداریghasem ahmadi
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
کار با اداره های ناجا . دانشگاه علوم پزشکی . دانشگاه ولایت . نوسازی مدارس . بیمارستان علی ابن ابیطالب . تربیت بدنی استان . استانداری زاهدان . دانشگاه سیستان و بلوچستان.
تنخواه گردانی به مدت کوتاه جهت آشنایی با بازار و محدوده قیمت مصالحو ابزار.
صورت وضعیت نویسی و برآورد .
نقشه خوانی در سطح خوب و همچنین نقشه برداری در سطح متوسط.
تسلط کامل بر روی پرسنل اداری و اجرایی بدون ایجاد مشکل برای شرکت و یا سازمان‌.
آشنایی با قرارداد ها
درصورت تمایل شرکت برای انجام پروژه زودتر از موعد تاریخ اتمام قرارداد