محمد زاهدی

محمد زاهدی

مهندسی زراعت واصلاح نباتات

۴۹ارتباط ۲مهارت
تهران | شهریار
نماینده کارخانه
آب پویان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۶۸ - ۱۳۷۱
کارشناسی کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۶
نماینده کارخانه
آب پویان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ارزیابی ریسک وشناسایی خطر
دوره آموزش عمومی ایمنی برای مسئولین ایمنی کارگاهها
دوره سیلاب شهری-HSE
توضیحات