مازیار حبیبی پیرکوهی

مازیار حبیبی پیرکوهی

دکترا بیوتکنولوژی

۴ارتباط ۵مهارت
کرمان | کرمان
پژوهشگر
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی_دانشگاه باهنر
دکترا دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
دکترا بیوتکنولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
پژوهشگر
پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی_دانشگاه باهنر
۱۳۹۴ اکنون
پژوهشگر
دانشگاه علوم پزشکی آجا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
پژوهشگر
موسسه رازی
تولید واکسن نوترکیب
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۱
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

مازیار حبیبی پیرکوهی افسانه محکمی سید حسن مرعشی
EXPRESSION OF FOOT AND MOUTH DISEASE VIRUS (FMDV) CAPSID PROTEIN VP1 IN CHLAMYDOMONAS REINHARDTII AS A POSSIBLE SOURCE OF RECOMBINANT VACCINE
International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences
Transient Expression of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) Coat Protein in Tobacco (Nicotiana tabacom) via Agroinfiltration
Iranian journal of biotechnology
Recombinant Vaccine Production in Green Plants: State of Art
Journal of Cell and Molecular Research
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات