میر علی اکبر سیدرنجی

میر علی اکبر سیدرنجی

سرپرست امور اداری و سرمایه انسانی

۸ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
سرپرست امور اداری و سرمایه انسانی
شرکت خدمات زمینی فرودگاه آرمان
کاردانی سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی مدیریت امور اداری
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
سرپرست امور اداری و سرمایه انسانی
شرکت خدمات زمینی فرودگاه آرمان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
سرپرست امور اداری و سرمایه انسانی
گروه صنعتی توانگران سهند
۱۳۸۶ - ۱۳۹۶
رییس امور کارکنان
گروه صنعتی درپاد تبریز
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
کارمند فروش
گروه صنعتی نجاتی آناتا
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات