صغری جباری

صغری جباری

کارشناس پذیرش

۶۴ارتباط ۱۰مهارت
قم | قم
کارشناس پذیرش
نمایندگی سایپا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
کارشناس پذیرش
نمایندگی سایپا
مهارت ها
| ۴۵نفر
احمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکیقدرت میری
| ۴۲نفر
محمد قبادیاحمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکی
| ۴۱نفر
احمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکیقدرت میری
| ۳۹نفر
احمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکیقدرت میری
| ۳۹نفر
احمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکیقدرت میری
| ۳۷نفر
احمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکیقدرت میری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ICDL اتوماسیون اداری
فتوشاپ
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
تکنسین بی سیم cwna
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
توضیحات