صغری جباری

صغری جباری

کارشناس پذیرش

۸۴ارتباط ۱۰مهارت
قزوین | تاکستان
کارشناس پذیرش
نمایندگی سایپا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
کارشناس پذیرش
نمایندگی سایپا
مهارت ها
| ۴۸نفر
امیر شجاعی مقدممحمد قبادیاحمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوی
| ۴۸نفر
امیر شجاعی مقدماحمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکی
| ۴۵نفر
امیر شجاعی مقدماحمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکی
| ۴۳نفر
امیر شجاعی مقدماحمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکی
| ۴۳نفر
امیر شجاعی مقدماحمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکی
| ۴۱نفر
امیر شجاعی مقدماحمد ربیهاویهدایت بهرامیجاوید تقوینصران کاظم زکی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ICDL اتوماسیون اداری
فتوشاپ
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
تکنسین بی سیم cwna
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تاکستان
توضیحات