جلال کشت گر

جلال کشت گر

کارپرداز

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
نماینده بیمه عمر
بیمه پاسارگاد
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
-
دیپلم مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نماینده بیمه عمر
بیمه پاسارگاد
۱۳۹۱ اکنون
مسئول خرید
ساختمان شهرسازی هشتم
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
مدیر انبار
جهد صنعت
توضیحات