محمد جججج

محمد جججج

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات