مجتبی پارساراد

مجتبی پارساراد

کارشناسی ارشد معماری و مجری دکوراسیون داخلی

۱۱ارتباط ۴مهارت
خوزستان | دزفول
مدیر عامل
کلینک نانو ساخت پاکر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد معماری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر عامل
کلینک نانو ساخت پاکر
اجرا، طراحی و نظارت و همچنین برآورد و صورت وضعیت کلیه پروژهای عمرانی و ساختمانی و همچنین کلیه ساختمانها مسکونی ادرای و غیره
همچنین اجرای پروژهای نانو ساختمانی و فروش محصولات و کلینرهای نانو مرتبط با ساختمان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
مسئول دفتر فنی
شرکت صراط خوزستان