علیرضا شهریاری

علیرضا شهریاری

مهندس نقشه بردار

۱ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
کمک نقشه بردار
شهرداری
کاردانی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
تحصیلات
دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی مهندسی نقشه برداری
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
کمک نقشه بردار
شهرداری
به عنوان کمک نقشه برداشت در برداشت زمین بایر و فضای سبز کار کرده ام ودر پیاده سازی های ساختمانی نیز کا کرده ام
۱۳۹۸ - ۱۴۰۰
اپراتور و کمک نقشه بردار
شخصی
انجام کارهای نقشه برداری پیاده سازی برداشت تفکیک آپارتمان تفکیک ارضی شمیم و... تحت عنوان کمک نقشه بردار
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات