عاطفه خوش ریش

عاطفه خوش ریش

کارشناسی فناوری اطلاعات ،امنیت اطلاعات

۱۱ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
دانشجو دانشگاه
کاراموزاداره
کارشناسی دانشگاه سجاد
تحصیلات
دانشگاه سجاد
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
دانشجو دانشگاه
کاراموزاداره
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات