در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا Microsoft SQL Server را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Microsoft SQL Server را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند Microsoft SQL Server را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند Microsoft SQL Server را بصورت متوسط و حدود ۱۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Microsoft SQL Server را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۸%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۸%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۱۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۹%
زن بیش از ۵۰ عضو ۳۱%
کاربران منتخب