فرزانه نوروزی

فرزانه نوروزی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۶ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی داده پردازی ایران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
| ۵نفر
حمید رحیمی تبارشاهین Amin رئیس زادهعلی صالحی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات