سید محمد علی مرتضوی

سید محمد علی مرتضوی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری

۵ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
IT کارشناس
کوشاپایدار
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
mcitp
عصر شبکه
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
IT کارشناس
کوشاپایدار
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
عصر شبکه
توضیحات