در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Cisco Networking را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Cisco Networking را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Cisco Networking را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Cisco Networking را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Cisco Networking را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
کاربران منتخب