امیر سعدیان

امیر سعدیان

کارشناسی عمران

۱۴ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
ناظر کیفی
پیوند نوین کیش
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
ناظر کیفی
پیوند نوین کیش
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مجردم