در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Abaqus را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Abaqus را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Abaqus را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Abaqus را بصورت متوسط و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Abaqus را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
کاربران منتخب