ملیکا سادات طباطبایی پور

ملیکا سادات طباطبایی پور

سرمربی ورزشی در باشگاه ها

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
سرمربی ورزشی
باشگاه ها
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
۱۳۹۷ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۹
سرمربی ورزشی
باشگاه ها
کونگ فو
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات