محمد پور محبی

محمد پور محبی

کارشناسی مهندسی شیمی

۰ارتباط ۳مهارت
خوزستان | دشت آزادگان
حراست
ملی حفاری ایران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حراست
ملی حفاری ایران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات