صادق مهدیان

صادق مهدیان

9کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها

۱ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
انبارداروصندوقدار
پخش مواد غذایی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
دانشگاه فنی حرفه ای کرمانشاه
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کاردانی حسابداری بازرگانی
-
دیپلم حسابداری
هنرستان فنی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
انبارداروصندوقدار
پخش مواد غذایی
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
حسابدار
چاپ وبسته بندی
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
انباردار
داروسازی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات