مجید شاه رضا

مجید شاه رضا

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش

۲ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارمند بازرگانی
Asadi Trading Company
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارمند بازرگانی
Asadi Trading Company
۱۳۹۱ اکنون
مدرس زبان
کانون زبان
۱۳۸۹ اکنون
معلم زبان خارجی
مدارس غیر دولتی
۱۳۸۵ اکنون
مترجم
ازاد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات