شهناز رضایی

شهناز رضایی

کارشناسی ارشد حسابداری

۴ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
کارمند اتوماسیون اداری
مهندسین مشاور یکم
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غزالی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غزالی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارمند اتوماسیون اداری
مهندسین مشاور یکم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات