در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا حقوق و دستمزد را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که حقوق و دستمزد را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حقوق و دستمزد را بصورت مبتدی و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حقوق و دستمزد را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند حقوق و دستمزد را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۸%
زن بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
کاربران منتخب