عمید احمدی افشار

عمید احمدی افشار

Senior Web Developer

۰ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
Senior Web Developer
چارگون
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
Senior Web Developer
چارگون
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
Website Developer
iPishkhan.org
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
PHP Web Developer
مدیا استدیو
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
PHP Web Developer
هاست ایران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات