در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا Joomla را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Joomla را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Joomla را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Joomla را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Joomla را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۲%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
کاربران منتخب