کیان مانی

کیان مانی

کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی

۸۴ارتباط ۴مهارت
اردبیل | اردبیل
تکنسین تعمیر و نگهداری
اسمیران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی دامپزشکی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
تکنسین تعمیر و نگهداری
اسمیران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس فنی
کشت و صنعت مغان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات