علیرضا دلاوری

علیرضا دلاوری

موشن گرافیست

۴ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
مدیرهنری
هنری رسانه ای
کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی مکانیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدلسازی و کار با کتیا
IEEE
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیرهنری
هنری رسانه ای
مهارت ها
| ۴نفر
مسلم نوریمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۴نفر
مسلم نوریمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۳نفر
مسلم نوریمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۳نفر
مسلم نوریمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۳نفر
مسلم نوریمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۳نفر
مسلم نوریمحسن داناییمحمد جواد درخشان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات