مصطفی فخاری

مصطفی فخاری

موشن گرافیست_تدوینگر_عکاس_انیماتور

۷ارتباط ۱۰مهارت
تهران | تهران
انیماتور
ققنوس
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی
مدارک و گواهی‌نامه ها
افتر افکت
افتر افکت
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
انیماتور
ققنوس
موشن گرافیست موسسه هنری رسانه ای سیمای ققنوس
پروژه‌ها
۱۳۹۵
پروژه های متعدد موشن گرافی و موشن مستند
انیماتور در ققنوس
انیمیت پروژه های مختلف موشن گرافی و موشن مستند
مهارت ها
| ۶نفر
علیرضا دلاوریبشیر بهشتیمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۶نفر
علیرضا دلاوریبشیر بهشتیمحسن داناییمحمد جواد درخشان
علیرضا دلاوریبشیر بهشتیمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۵نفر
علیرضا دلاوریبشیر بهشتیمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۵نفر
علیرضا دلاوریبشیر بهشتیمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۵نفر
علیرضا دلاوریمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۵نفر
علیرضا دلاوریبشیر بهشتیمحسن داناییمحمد جواد درخشان
| ۴نفر
علیرضا دلاوریمحسن داناییمحمد جواد درخشان
علیرضا دلاوریمحسن داناییمحمد جواد درخشان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره آموزش انیمیشن دو‌بعدی و سه‌بعدی زیر نظر استاد جوان‌رودی
انیماتور در ققنوس
دوره آموزشی افتر افکت، دانشجوی گرافیک
توضیحات