جلال بدوی

جلال بدوی

کارشناس روانشناسی،درمانگراعتیاد،سکس تراپیست ،نوروتراپیست،

۲ارتباط ۴مهارت
خوزستان | اهواز
روانشناس
معاونت درمان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی روانشناسی عمومی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
مرکزمشاوره دانشگاه تهران
باهمکاری شرکت فارمد تجهیز
۱۳۹۷
مرکزمشاوره دانشگاه تهران
باهمکاری شرکت فارمدتجهیز
۱۳۹۶
سکس تراپی
مرکزمشاوره انتخاب
مشاوره پیش از ازدواج
۱۳۹۵
مشاوره پیش از ازدواج
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
مربی امدادوکمکهای اولیه
۱۳۹۵
مربی امدادوکمکهای اولیه
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۵
تغییرنگرش نوجوانان معارض قانون
سازمان زندانها واقدامات تامینی
۱۳۹۵
مهارتهای تسهیلگری
بهزیستی
۱۳۹۴
پیشگیری ازاعتیاد
سازمان مبارزه باموادمخدراستان خوزستان
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
روانشناس
معاونت درمان
درحال حاضردرمرکزدرمان اعتیادمشغول بکارهستم
۱۳۹۵ اکنون
مربی ومشاورتغییرنگرش نوجوانان معارض قانون
سازمان زندانها
تاکنون به صورت داوطلبانه خدمت میکنم
۱۳۹۴ اکنون
مربی پیشگیری ازاعتیاد
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
باهمکاری سازمان مبارزه باموادمخدراستان وبه صورت داوطلبانه ادامه دارد
۱۳۹۴ اکنون
مربی تغییرنگرش نوجوانان معارض باقانون
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
همکاری به صورت داوطلبانه ادامه دارد
پروژه‌ها
پروژه بین المللی تغییرنگرش نوجوانان معارض قانون درکانونهای اصلاح وتربیت با همکاری سازمان زندانها وجمعیت هلال احمرایران باحمایت از صندوق بین المللی ملکه شوکن
پروژه‌ها
بررسی ارتباط بین عزت نفس وسبکهای اسناد دانشجویان پیامنورسوسنگرد

جلال بدوی فریده سواری فاطمه سعدی
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
بشردوستان جوان
مربی تغییرنگرش نوجوانان معارض باقانون در سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
سکس تراپی
مرکزمشاوره انتخاب
نوروفیدبک
روانشناس در معاونت درمان
پیشگیری ازاعتیاد
مربی پیشگیری ازاعتیاد در سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
توضیحات