محمد ادیبی

محمد ادیبی

لیسانس روانشناسی

۱ارتباط ۹مهارت
خوزستان | اهواز
مددکار اجتماعی
بهزیستی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی روانشناسی عمومی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کامپیوتر ICDL 1 AND 2
نوآوران
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۴۰۰
مددکار اجتماعی
بهزیستی
زبان ها
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
بیکار هستم و در جستجوی شغل میباشم