عارفه فدائی

عارفه فدائی

کارشناسی حسابداری

۱۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
حسابدار
کاشی سرامیک تبریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
کاشی سرامیک تبریز
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات