در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا مدیریت بحران را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت بحران را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت متوسط و حدود ۷۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۷۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۵%
کاربران منتخب