در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا مدیریت بحران را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت بحران را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت متوسط و حدود ۶۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۱%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۹%
کاربران منتخب