در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا مدیریت بحران را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت بحران را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت متوسط و حدود ۵۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت بحران را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۵۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۸%
کاربران منتخب