رامین آهن چهره

رامین آهن چهره

کارشناسی حقوق.مدیریت

۱۳ارتباط ۱مهارت
گیلان | آستانه اشرفیه
مدیریت دارایی‌ها
پرشین سیستم
کارشناسی دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی حقوق
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مدیریت دارایی‌ها
پرشین سیستم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات