جعفر قاسمی سردابرود

جعفر قاسمی سردابرود

کارشناس امور پژوهشی

۲۹۳ارتباط ۳مهارت
قم | قم
کارشناس امور پژوهشی
دانشگاه ازاد اسلامی قم
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۷۶ اکنون
کارشناس امور پژوهشی
دانشگاه ازاد اسلامی قم
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات