هدایت نوری دفرازی

هدایت نوری دفرازی

کارشناسی حسابداری

۲۴ارتباط ۳مهارت
گیلان | رشت
مدیرمالی
تولید برق سبز منجیل
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودبار
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رودبار
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
مدیرمالی
تولید برق سبز منجیل
انتقال به شرکت برق منطقه ای گیلان
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات