جعفر باجلان

جعفر باجلان

دانشجوی دانشگاه شریف

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شبکه
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
پروژه‌ها
۱۳۹۵
برنامه نویسی به زبان c++
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
برنامه نویسی چند نخی به زبان c++
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات