زهرا زارعی

زهرا زارعی

کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب

۳ارتباط ۵مهارت
فارس | جهرم
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد منابع طبیعی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات