مجید جوادی

مجید جوادی

کارشناسی ارشد شیمی گرایش دارویی

۲ارتباط ۵مهارت
اصفهان | اصفهان
کارآموز
سخت افزار کامپیوتر کعبه دل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
molecular docking simulation
دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان
۱۳۹۷
application of computer software drug design
دانشکده داروسازی دانشگاه اصفهان
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارآموز
سخت افزار کامپیوتر کعبه دل
پروژه‌ها
۱۳۹۷
تاثیر داروهای گیاهی کاهنده قند خون و درمان دیابت
درجه کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

مجید جوادی علی محمد ذهبیون
مهارت ها
| ۱نفر
علی محمد ذهبیون
| ۱نفر
علی محمد ذهبیون
| ۱نفر
علی محمد ذهبیون
| ۱نفر
علی محمد ذهبیون
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات