سجاد گنجی زاده

سجاد گنجی زاده

دکترا فیزیک هسته ای

۳۱ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
دکترا دانشگاه شمال
تحصیلات
دانشگاه شمال
۱۳۹۴ اکنون
دکترا فیزیک هسته ای
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
international workshop fair
دانشگاه تهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات