حسن مرسلی

حسن مرسلی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مسئول اجرایی حقوق و دستمزد
داروسازی جالینوس
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۸۷ اکنون
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مدرک آموزش حقوق و دستمزد
شرکت همکاران سیستم
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مسئول اجرایی حقوق و دستمزد
داروسازی جالینوس
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره اکسل
توضیحات