غلامرضا مهدی پور

غلامرضا مهدی پور

عالی

۲ارتباط ۵مهارت
فارس | مرودشت
اپراتور انبار
کارخانه کاشی پرسپولیس
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
اپراتور انبار
کارخانه کاشی پرسپولیس
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
راننده لیفتراک - بیشتر با کامپیوتر و رانندگی دوست دارم کار کنم
شماره من: 09138585675