محمدرضا کشاورزی

محمدرضا کشاورزی

زیردیپلم

۱ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات