در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا ASP.NET MVC را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که ASP.NET MVC را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ASP.NET MVC را بصورت مبتدی و حدود ۵۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند ASP.NET MVC را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند ASP.NET MVC را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۵۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۷%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
کاربران منتخب