مسلم نیک رو

مسلم نیک رو

کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۴۴ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
پروژه‌ها
سامانه جامع کاریابی
درجه کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه شیراز
مهارت ها
| ۲۲نفر
علیرضا نادعلیتوحید الیاسینبی اله گودرزیبهنام پاشا زانوسمهدی ابراهیمی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات