علیرضا صفایی

علیرضا صفایی

کارشناسی مهندسی صنایع

۸ارتباط ۳مهارت
اصفهان | اصفهان
مدیر کنترل کیفیت
صنایع ذوب ریسی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مدیر کنترل کیفیت
صنایع ذوب ریسی
۱۳۷۹ - ۱۳۸۷
سرپرست کنترل کیفیت
گوهربافان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
۱۵ سال سرپرستی و مدیریت تولید و کنترل و تضمین کیفیت