زهراالسادات خادمی موسوی

زهراالسادات خادمی موسوی

کارشناسی ارشد حسابداری

۲ارتباط ۹مهارت
مرکزی | ساوه
دستیار حسابدار
شرکت حسابداری
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دلیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دلیجان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارافرینی
جهاددانشگاهی
مدرک نرم افزارهلو
آموزشگاه بیتاسیستم
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
دستیار حسابدار
شرکت حسابداری
حسابداری وکمک حسابدار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارمند
دفتراسنادرسمی
کارمنداداری
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات