زهراالسادات خادمی موسوی

زهراالسادات خادمی موسوی

کارشناسی حسابداری

۲ارتباط ۶مهارت
تهران | پرند
حسابدار
پخش موادغذایی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ساوه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ساوه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارافرینی
جهاددانشگاهی
مدرک نرم افزارهلو
آموزشگاه بیتاسیستم
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
حسابدار
پخش موادغذایی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارمند
دفتراسنادرسمی
کارمنداداری
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات