محمد علی میرشکاری

محمد علی میرشکاری

کانون تبلیغاتی- مشاوره و چاپ

۱۷ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
عضو اجرایی هیئت مدیره
کانون تبلیغاتی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
عضو اجرایی هیئت مدیره
کانون تبلیغاتی
۱۳۹۰ اکنون
کارشناس ارشد
حسابداری
مهارت ها
| ۵نفر
سمیه رازانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
کارشناس تبلیغاتی