مسعود صفری

مسعود صفری

کارشناسی عمران راه و ساختمان

۱۲ارتباط ۴مهارت
ایلام | ایلام
سرپرست
پویانخ ایلام
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی ایلام
تحصیلات
مرکز جامع  علمی کاربردی ایلام
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست
پویانخ ایلام
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
سرپرست
قیران راه
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات