محمد بهرامی

محمد بهرامی

کارشناسی مهندسی مکانیک

۲ارتباط ۶مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارآموز
شرکت شمش فلز رویال
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارآموز
شرکت شمش فلز رویال
ارائه پیشنهاد جهت طراحی و انتخاب فن تهویه کارگاه ریخته گری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
همکار علمی
شرکت مس سزچشمه
همکاری جهت طراحی و بهبود قالب ریخته گری مستر مولد
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات