فاطمه اسکندری

فاطمه اسکندری

کارشناسی مهندسی پزشکی بیومتریال

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی پزشکی بیومتریال
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
FCE
آموزشگاه زبان روشنفکر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کشت سلول
درجه کارشناسی مهندسی پزشکی بیومتریال از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
توضیحات